TäsmäKoulutus on räätälöityä koulutusta

TäsmäKoulutus on oikea valinta silloin kun yrityksellä on edessään suurempia muutoksia ja työntekijöiden osaaminen vaatii perusteellisempaa päivittämistä.

Tämän tyyppistä koulutusta voidaan antaa esimerkiksi aloilla, joilla käytetään monenlaisia älylaitteita ja ohjelmistoja. Esimerkiksi pankit Suomessa ovat yksi hyvä esimerkki työympäristöstä, jossa tulee olla ajan tasalla monenlaisista ohjelmista ja tietoturvasta. Sama koskee myös lainanvälityspalveluita, joiden kautta voidaan myöntää lainaa virosta tai jostain muusta maasta Suomen lisäksi. TäsmäKoulutus tarkoittaa yrityksen ja sen henkilöstön omiin tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta. TäsmäKoulutusta voidaan antaa myös silloin, kun yrityksellä on tarvetta antaa määräaikaisia lomautuksia. Tällöin TäsmäKoulutus voitaisiin antaa lomautuksen aikana tai sen sijasta. Yleensä räätälöityä koulutusta vaativat tilanteet ovat suuret toiminnalliset tai teknologiset muutokset.

TäsmäKoulutus tukee ammattitaidon kehittämistä

TäsmäKoulutuksen tavoite on kouluttaa yrityksen työntekijöistä tehokkaampia ja juuri oman työtehtävänsä asiantuntijoita. Tämän koulutuksen tarkoituksena ei ole suorittaa tutkintoja tai edes osatutkintoja. Sen sijaan koulutuksessa pyritään vahvistamaan työntekijän osaamista hänen omassa työtehtävässään. Näin voidaan tehokkaasti välttää myös työntekijöiden lomauttamista.

Kenelle TäsmäKoulutus sopii?

Lue lisää >>

Työntekijän osaaminen ja oppiminen

Työntekijän osaaminen ja oppiminen ovat kaksi eri asiaa. Nykyajan työssä ei useinkaan enää riitä, että olet opiskellut alan ja koulunpenkillä oppinut alaan liittyvä asiat. Oppimista tulee tapahtua myös työelämässä, mikä muutoinkin vaativassa työssä asettaa valtavat haasteet työntekijöille. Työhön kohdistuvat paineet ja odotukset liittyvät usein laajojen asiakokonaisuuksien omaksumiseen nopealla aikataululla, sähköisten järjestelmien laaja-alaiseen hallittavuuteen sekä jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Tämän lisäksi työntekijältä odotetaan tehokasta työskentelyä ja tulosten saavuttamista. On selvää, että kovan paineen alla kaikki eivät jaksa. Oppi-va.fi haluaa omalta osaltaan olla vuorovaikutuksessa työpaikkojen kanssa, jotta tähän asiaan kiinnitettäisiin tarkempaa huomiota työyhteisöissä. 

Joustavuus työyhteisössä on avainasemassa, kun mietitään osaamista ja oppimista. Usein työssä oppiminen tulisi tapahtua työajan puitteissa, hälinän ja kiireen keskellä. Työyhteisössä ei aina nähdä, että osalle työntekijöistä melun keskellä oppiminen on lähes mahdotonta. Työpaikoilla tulisikin järjestää työntekijöille rauhallinen paikka, jossa materiaalin lukemiseen ja sisäistämiseen olisi tarpeeksi aikaa. Työantaja ei myöskään voi olettaa, että työntekijä opiskelee töihin liittyvän materiaalin kotona vapaa-ajallaan, vaan työntekijälle tulee selkeästi osoittaa, koska hänelle on järjestetty aika opiskella ja tutustua uuteen asiaan.

Lue lisää >>

Digitalisaatio tuo haasteita työelämään

Digitaalisella eriarvoisuudella tarkoitetaan, että henkilö kokee jäävänsä digitaalisten palvelujen ulkopuolelle työssä, opiskelussa tai vapaa-ajalla. Tämä ilmiö on huomattavissa nykyajan maailmassa, jossa teknologia kehittyy jatkuvasti huimaa vauhtia. Pärjätäkseen töissä tai opiskelussa tulisi omaksua laajasti erilaisia tietojenkäsittelyohjelmia, sähköisiä alustoja, sovelluksia sekä älylaitteita. Kuinka työssä oppiminen onnistuu ja työskentely onnistuu, jos henkilö kokee älylaitteiden käytön haastavaksi eikä saa tarvitsemaansa opastusta laitteiden tai sovellusten käyttöön? Tätä aiheitta pohdimme artikkelissa. 

Digitalisaation myötä työelämä on muuttunut huomattavasti ja se on tuonut mukanaan uusia haasteita. Yksi näistä haasteista on pysyä mukana teknologian kehityksessä ja varmistaa, että yrityksen tekniset laitteet ja järjestelmät ovat ajan tasalla. Tämä voi olla haastavaa erityisesti pienemmille yrityksille, joilla ei ole tarvittavia resursseja teknologian päivittämiseen. Onneksi liittymätarjoukset tarjoavat ratkaisun tähän haasteeseen tarjoamalla edullisia ja tehokkaita ratkaisuja yrityksen teknologian päivittämiseen. Liittymätarjoukset mahdollistavat yrityksen pysymisen ajan tasalla teknologian kehityksessä ja tarjoavat mahdollisuuden keskittyä tärkeimpiin tehtäviin ilman huolta teknisistä ongelmista.

Vuosikymmenten saatossa työelämä on muuttunut hyvin paljon.

Lue lisää >>

Oppiminen työn ohessa

Työelämä muuttuu nykyään todella nopeasti, sillä tekniikka kehittyy koko ajan. Tämä tarkoittaa työntekijöille sitä, että uuden oppimista tarvitaan jatkuvasti. Enää ei riitä se, että ammattiin opiskellessaan suorittanut esimerkiksi tietojenkäsittelyn perusopinnot, vaan nykyään se vaatii jatkuvaa lisäkoulutusta.

Lisäkoulutus jota työntekijöille tarjotaan on yleensä hyvin lyhyt ja tiivis paketti normaalin työssä käymisen ohessa. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa oppimisvaikeuksia, kun työntekijä ei voi keskittyä 100% opintoihin. Tämän takia olisikin parempi, että töissä annettu lisäkoulutus olisi täysin erillään työn tekemisestä, näin työntekijöiden oppiminen olisi merkittävästi helpompaa, kun saisi keskittyä täysillä uuden oppimiseen.

Oppiminen työntekemisen ohella ei siis ole ongelmatonta, vaan siinä esiintyy enemmän oppimisvaikeuksia kuin normaalissa koulun käymisessä. Vaikka itse olisi aikoinaan ollut hyvä koulussa, voi työn ohessa opiskelu tuntua väkisin tekemiseltä. Tässä kohtaa myös oppimisvaikeuksien kohtaaminen voi tuntua yllättävältä, eikä sitä välttämättä halua myöntää itselleen tai työnantajalleen. Nämä oppimisvaikeudet voivat aiheuttaa monenlaista ongelmaa niin työtekijöille, kuin työnantajallekin. Jos työtahti on kova ja uutta pitäisi oppia kokoajan, voi se olla osalle työntekijöistä ylitsepääsemättömän vaikeaa. 

Lue lisää >>