Työntekijän osaaminen ja oppiminen

Työntekijän osaaminen ja oppiminen ovat kaksi eri asiaa. Nykyajan työssä ei useinkaan enää riitä, että olet opiskellut alan ja koulunpenkillä oppinut alaan liittyvä asiat. Oppimista tulee tapahtua myös työelämässä, mikä muutoinkin vaativassa työssä asettaa valtavat haasteet työntekijöille. Työhön kohdistuvat paineet ja odotukset liittyvät usein laajojen asiakokonaisuuksien omaksumiseen nopealla aikataululla, sähköisten järjestelmien laaja-alaiseen hallittavuuteen sekä jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Tämän lisäksi työntekijältä odotetaan tehokasta työskentelyä ja tulosten saavuttamista. On selvää, että kovan paineen alla kaikki eivät jaksa. Oppi-va.fi haluaa omalta osaltaan olla vuorovaikutuksessa työpaikkojen kanssa, jotta tähän asiaan kiinnitettäisiin tarkempaa huomiota työyhteisöissä. 

Joustavuus työyhteisössä on avainasemassa, kun mietitään osaamista ja oppimista. Usein työssä oppiminen tulisi tapahtua työajan puitteissa, hälinän ja kiireen keskellä. Työyhteisössä ei aina nähdä, että osalle työntekijöistä melun keskellä oppiminen on lähes mahdotonta. Työpaikoilla tulisikin järjestää työntekijöille rauhallinen paikka, jossa materiaalin lukemiseen ja sisäistämiseen olisi tarpeeksi aikaa. Työantaja ei myöskään voi olettaa, että työntekijä opiskelee töihin liittyvän materiaalin kotona vapaa-ajallaan, vaan työntekijälle tulee selkeästi osoittaa, koska hänelle on järjestetty aika opiskella ja tutustua uuteen asiaan.

Lue lisää >>

Digitalisaatio tuo haasteita työelämään

Digitaalisella eriarvoisuudella tarkoitetaan, että henkilö kokee jäävänsä digitaalisten palvelujen ulkopuolelle työssä, opiskelussa tai vapaa-ajalla. Tämä ilmiö on huomattavissa nykyajan maailmassa, jossa teknologia kehittyy jatkuvasti huimaa vauhtia. Pärjätäkseen töissä tai opiskelussa tulisi omaksua laajasti erilaisia tietojenkäsittelyohjelmia, sähköisiä alustoja, sovelluksia sekä älylaitteita. Kuinka työssä oppiminen onnistuu ja työskentely onnistuu, jos henkilö kokee älylaitteiden käytön haastavaksi eikä saa tarvitsemaansa opastusta laitteiden tai sovellusten käyttöön? Tätä aiheitta pohdimme artikkelissa. 

Digitalisaation myötä työelämä on muuttunut huomattavasti ja se on tuonut mukanaan uusia haasteita. Yksi näistä haasteista on pysyä mukana teknologian kehityksessä ja varmistaa, että yrityksen tekniset laitteet ja järjestelmät ovat ajan tasalla. Tämä voi olla haastavaa erityisesti pienemmille yrityksille, joilla ei ole tarvittavia resursseja teknologian päivittämiseen. Onneksi liittymätarjoukset tarjoavat ratkaisun tähän haasteeseen tarjoamalla edullisia ja tehokkaita ratkaisuja yrityksen teknologian päivittämiseen. Liittymätarjoukset mahdollistavat yrityksen pysymisen ajan tasalla teknologian kehityksessä ja tarjoavat mahdollisuuden keskittyä tärkeimpiin tehtäviin ilman huolta teknisistä ongelmista.

Vuosikymmenten saatossa työelämä on muuttunut hyvin paljon.

Lue lisää >>