Työntekijän osaaminen ja oppiminen

Työntekijän osaaminen ja oppiminen ovat kaksi eri asiaa. Nykyajan työssä ei useinkaan enää riitä, että olet opiskellut alan ja koulunpenkillä oppinut alaan liittyvä asiat. Oppimista tulee tapahtua myös työelämässä, mikä muutoinkin vaativassa työssä asettaa valtavat haasteet työntekijöille. Työhön kohdistuvat paineet ja odotukset liittyvät usein laajojen asiakokonaisuuksien omaksumiseen nopealla aikataululla, sähköisten järjestelmien laaja-alaiseen hallittavuuteen sekä jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Tämän lisäksi työntekijältä odotetaan tehokasta työskentelyä ja tulosten saavuttamista. On selvää, että kovan paineen alla kaikki eivät jaksa. Oppi-va.fi haluaa omalta osaltaan olla vuorovaikutuksessa työpaikkojen kanssa, jotta tähän asiaan kiinnitettäisiin tarkempaa huomiota työyhteisöissä. 

Joustavuus työyhteisössä on avainasemassa, kun mietitään osaamista ja oppimista. Usein työssä oppiminen tulisi tapahtua työajan puitteissa, hälinän ja kiireen keskellä. Työyhteisössä ei aina nähdä, että osalle työntekijöistä melun keskellä oppiminen on lähes mahdotonta. Työpaikoilla tulisikin järjestää työntekijöille rauhallinen paikka, jossa materiaalin lukemiseen ja sisäistämiseen olisi tarpeeksi aikaa. Työantaja ei myöskään voi olettaa, että työntekijä opiskelee töihin liittyvän materiaalin kotona vapaa-ajallaan, vaan työntekijälle tulee selkeästi osoittaa, koska hänelle on järjestetty aika opiskella ja tutustua uuteen asiaan. Oppiminen tapahtuu parhaiten silloin, kun työntekijällä on oikeanlainen tahtotila, motivoitunut tekeminen ja rakentava vuorovaikutus työantajan ja koko työorganisaation kanssa.

On siis selkeästi työnantajan etu, kun työntekijöitä kuunnellaan yksilöllisesti oppimisen ja omaksumisen osalta. Työpaikoilla olisi tärkeä tunnistaa jokaisen vahvuudet ja heikkoudet sekä tukea toinen toistamme tulemaan paremmiksi. Nykyajan vaatimukset kuitenkin osoittavat liian usein yksilönä pärjäämistä. Työpaikoilla palkitaan ja ylennetään yksittäisiä työntekijöitä menestyksekkäästä urasta, työtahdista ja asiakashankinnasta. Tämä ajattelumalli ei kuitenkaan useinkaan palkitse työyhteisön ilmapiiriä, vaan paremminkin heikentää pitkällä aikavälillä yrityksen kasvumahdollisuuksia. Jokainen yhteisön työntekijä on osa menestystä omalla persoonallaan, oppimistaidoillaan ja vahvuuksillaan, joita työyhteisön tulisi hyödyntää positiivisella ja kaikkia kannustavalla työotteella. 

Jatkuva, mielekäs oppiminen tapahtuu työpaikoilla vain ja ainoastaan silloin, kun työntekijälle annettaan tarpeeksi pitkä työrauha tekemiselleen ja hänelle kerrotaan selkeästi kenen puoleen hän voi kääntyä ellei työssä oppiminen tapahdu toivotulla tavalla. On myös tärkeä tunnistaa, minkä verran työntekijä kestää paineita ja uuden oppimista ja kuka kaipaa työhön haasteita. Usein nämä seikat tulevat hyvin esiin, kun työyhteisö sekä yrityksen johto ovat hyvässä vuorovaikutuksessa keskenään.